Welkom op de website van Polder Vlassenbroek


Polder Vlassenbroek is een openbaar bestuur voor lokaal waterbeheer en is actief op het grondgebied van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke.

BERICHT AAN DE INGELANDEN VAN POLDER VLASSENBROEK

Het bestuur van de Polder Vlassenbroek maakt bekend dat vanaf 15 september 2023 het mechanisch onderhoud van de waterlopen wordt gestart teneinde de regelmatige door- of afvoer van het oppervlaktewater te waarborgen. Aangelanden kunnen contact opnemen met het secretariaat, teneinde zich te vergewissen of er ter hoogte van hun eigendom ruimingswerken zullen uitgevoerd worden. Dit kan bv. van belang zijn bij het rooien van late gewassen of het inzaaien van wintergewassen. Eventuele klachten i.v.m. onderhoudswerken worden enkel aanvaard indien deze binnen de maand na de uitvoering, schriftelijk gericht worden aan het polderbestuur p.a. Broekkantstraat, 104 A te 9200 Dendermonde, tel 052/33 33 08 of via info@poldervlassenbroek.be  

BERICHT AAN DE INGELANDEN VAN POLDER VLASSENBROEK Start Der Werken 2023
PDF – 799,4 KB 12 downloads

DIGITALE ATLAS VAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

 

Op 7 februari 2023 keurde de Vlaams minister van Omgeving de ‘Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten’ goed. De digitale atlas treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Staatsblad en vervangt de analoge atlassen van onbevaarbare waterlopen.

Wie de juridische toestand van een onbevaarbare waterlopen en publieke grachten wil opvragen, kan terecht op https://www.waterinfo.be/digitaleatlas

De digitale atlas zal onder meer gebruikt worden bij het verlenen van een omgevingsvergunning of machtiging voor werken aan een waterloop of gracht. De atlas zal om de zes jaar geactualiseerd worden.

Meer info: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

BERICHT AAN DE INGELANDEN VAN POLDER VLASSENBROEK

Ingevolge artikel 15 van de wet betreffende de polders d.d. 3/6/1957 worden de belanghebbenden ter kennis gebracht dat de lijst van de stemgerechtigde ingelanden van Polder Vlassenbroek voor het dienstjaar 2023 ter inzage ligt op het kantoor van de ontvanger-griffier, Broekkantstraat 104 A te 9200 Dendermonde.

Inzage is mogelijk op afspraak via 052 / 33 33 08 of via info@poldervlassenbroek.be   en dat vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober 2022.

Berichtgeving Polder Vlassenbroek Inzage Lijst Stemgerechtigde Leden 2023
PDF – 362,5 KB 233 downloads

BERICHT AAN DE INGELANDEN VAN POLDER VLASSENBROEK

Het bestuur van de Polder Vlassenbroek maakt bekend dat vanaf 15 september 2022 het mechanisch onderhoud van de waterlopen wordt gestart teneinde de regelmatige door- of afvoer van het oppervlaktewater te waarborgen. Aangelanden kunnen contact opnemen met het secretariaat, teneinde zich te vergewissen of er ter hoogte van hun eigendom ruimingswerken zullen uitgevoerd worden. Dit kan bv. van belang zijn bij het rooien van late gewassen of het inzaaien van wintergewassen. Eventuele klachten i.v.m. onderhoudswerken worden enkel aanvaard indien deze binnen de maand na de uitvoering, schriftelijk gericht worden aan het polderbestuur p.a. Broekkantstraat, 104 A te 9200 Dendermonde, tel 052/33 33 08 of via info@poldervlassenbroek.be  

 

 

Berichtgeving Polder Vlassenbroek Onderhoudswerken 2022
PDF – 825,9 KB 214 downloads

NIEUWSBERICHTEN

ONTREKKINGSVERBOD ONBEVAARBARE WATERLOPEN 

Sinds 16 juli geldt er in de hele provincie Oost-Vlaanderen een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat geen water uit de waterlopen mag worden opgepompt tenzij voor weidepompen, hulpdiensten of gewasbescherming. Met deze beslissing komt de gouverneur van de provincie tegemoet aan het advies van de droogtecommissie, die vaststelt dat het droogteniveau onderschreden is op zeer veel locaties. Het besluit moet er ook voor zorgen dat geen verdere schade door waterschaarste zal optreden.

Voor meer informatie klik hier

De Volaardebeek werd over een afstand van meer dan honderd meter in de Clement Leybaertstraat in de wijk Keur opnieuw opengelegd.

Het gaat in totaal over 104 meter waterloop die opnieuw zichtbaar is gemaakt. Op vraag van het bestuur van de Polder Vlassenbroek. “We zijn trots dat we dit hebben kunnen doen”, zegt adjunct-dijkgraaf Kris Van Malderen. “In samenspraak met de stad en de provincie hebben we de Volaardebeek op dit stuk waar voorheen huizen stonden weer blootgelegd. Vroeger zegden de mensen dat waterlopen stonken en er niet uitzagen. Intussen stroomt er proper water door deze beek en mag ze dus absoluut gezien worden.” 

Meer groen en meer water in de stad, het is iets waar het lokaal bestuur voor tekent. “De honderd meter werd zichtbaar gemaakt op een braakliggend stukje grond”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Het past in onze klimaatplannen, want waar water is, is altijd leven.”

De provincie maakte fondsen vrij voor de werken. “Jaarlijks investeren we ongeveer 600.000 euro voor projecten als deze”, verduidelijkt gedeputeerde Leentje Grillaert. “In 2019 stonden hier nog huisjes, nu krijgt de wijk meer groen en meer water in de plaats.” Het polderbestuur zou op termijn graag nog stukken van de Volaardebeek open leggen.

Polder Vlassenbroek en Regionaal Landschap Schelde-Durme organiseren samen met de gemeentebesturen van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke een open landbouwoverleg met betrekking tot het project 'Kandidaat Nationaal Park Scheldevallei'.  

U bent van harte welkom op woensdag 18 mei om 20u00 in zaal 't Sestich in de Bibliotheek van Dendermonde (Kerkstraat 111 - 9200 Dendermonde). 

De zaalcapaciteit is beperkt en daarom werken we met een verplichte inschrijving. Graag inschrijven voor 16 mei 2022 via info@poldervlassenbroek.be of 052/33 33 08

GEACTUALISEERD HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLDER VLASSENBROEK GOEDGEKEURD

Op woensdag 16 maart 2022 keurde de algemene vergadering van Polder Vlassenbroek het geactualiseerde huishoudelijk reglement goed. Het huishoudelijk reglement werd de laatste jaren regelmatig aangepast door de algemene
vergadering en was aan een update toe. Met de actualisering wordt de leesbaarheid verhoogt en wijzigen enkele praktische, en wetmatige elementen. Op 26 maart 2022 treedt het geactualiseerde reglement in werking. 

 

 

20220316 Huishoudelijk Reglement Polder Vlassenbroek Goedgekeurd Op AV Van 16 Maart 2022
PDF – 205,1 KB 331 downloads

WORDT DE SCHELDEVALLEI EEN VLAAMS NATIONAAL PARK? 

De Vlaamse Regering wil uitzonderlijke natuur met internationale uitstraling duurzaam beschermen en startte in april 2021 de zoektocht naar kandidaten voor 4 Nationale Parken Vlaanderen. In september dienden 10 gebiedscoalities een kandidatuur in. Een onafhankelijke jury besloot dat de kandidatuur van de Scheldevallei wordt weerhouden voor een volgende ronde. De deelnemende gemeenten in de Scheldevallei worden nu begeleid in de opmaak van een masterplan, dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze.

Meer info vind je hier

AANSLAGBRIEF IN EEN NIEUW JASJE 

De jaarlijkse aanslagbrief ‘polderbelasting’ die waterloopbeheerder, Polder Vlassenbroek, verstuurd naar alle ingelanden kreeg voor dienstjaar 2021 een make-over. Het traditionele oranje overschrijvingsformulier maakt plaats voor een QR-code. De details voor de digitale betaling, zoals het bedrag, de rekeningnummer en de gestructureerde mededeling, kan u dus voortaan ook eenvoudig inscannen met een bankapplicatie. Betalen via een overschrijvingsformulier dat u bij uw bank inlevert mag uiteraard ook. Maar hierbij gebruik van de gestructureerde mededeling.

Het rekeningnummer van Polder Vlassenbroek bleef echter ongewijzigd op BE71 0979 4365 2069 en ook het belastingtarief is identiek aan het vorige dienstjaar.

Met de nieuwe layout wenst het polderbestuur tegemoet te komen aan de stijgende vraag om het betalen van de polderbelastingen makkelijker te maken.

Voor extra informatie over de polderbelasting klik HIER

27 mei 2021: Bestrijding Reuzenberenklauw

Polder Vlassenbroek is in 2021 gestart met de bestrijding van invasieve plantensoorten langs onbevaarbare waterlopen. In het aanvangsjaar wordt de focus gelegd op de Reuzenberenklauw omdat aanrakingen met het sap van deze plant ernstige gevolgen kan hebben. Enerzijds kan contact met het lichaam, naast jeuk en blaren, ook aanleiding geven tot brandwonden en blijvende littekens. Anderzijds kan het toxische sap blindheid veroorzaken na contact met de ogen.

De machinale en de handmatige bestrijding van invasieve plantensoorten eisen de nodige vakkennis en beschermingsmiddelen. Zo is het van belang dat ook kleine exemplaren van de plant worden herkend en bestreden, dat voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen en dat alle plantendelen worden afgevoerd. Tijdens de eerste bestrijding van de Reuzenberenklauw (eind mei 2021) werd maar liefst 4,4 ton groenafval van de Reuzenberenklauw afgevoerd.

Ook Parelvederkruid en Waterteunisbloem werden reeds vastgesteld in het werkingsgebied van de polder maar deze soorten zijn onder controle.

22 maart 2021: Wereldwaterdag

De jaarlijkse Wereldwaterdag is een internationale dag in het teken van water op 22 maart. In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot Wereldwaterdag uit te roepen. De lidstaten worden opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

 

16 maart 2021: Inspiratiedag 'dreigende droogte'

Op 16 maart volgden bijna 400 medewerkers van de Vlaamse administraties, provincies, gemeenten en sectororganisaties de provinciale inspiratiedag 'dreigende droogte'. De opnames en presentaties zijn te herbekijken via https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/inspiratiedag-over-dreigende-droogte-en-waardevol-water.html 

  SNEL NAAR ...

  Adres

  Telefoon

  E-mail

  Openingsuren

  Polderbelasting

  Waterbeheer

  Wetgeving & publicaties

  Veelgestelde vragen

  FOTOGALLERIJ