De Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan van de polder en bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden. Ingelanden zijn zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot van de in het gebied gelegen erven verbonden is (polderwet 3/6/1957 art. 12). Iedere ingelande die een minimum oppervlakte van 3ha aan eigendom bezit binnen Polder Vlassenbroek, krijgt automatisch stemrecht. De minimumoppervlakte wordt geregeld in artikel 14 van de polderwet.

De algemene vergadering van de Polder Vlassenbroek komt minimaal één keer per jaar samen.

De voornaamste bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • Het vaststellen van de aanslagvoeten der belastingen
 • Het goedkeuren van het onderhoudsprogramma voor het komend dienstjaar
 • Het goedkeuren van de vastgestelde rekening
 • Het goedkeuren van de begroting
 • Het goedkeuren van het onderhoudsprogramma voor het komend dienstjaar
 • Het verkiezen van het bestuur 

LIJST VAN STEMGERECHTIGDEN:
Enkel ingelanden die in het gebied van de Polder Vlassenbroek grond bezitten ter grootte van minimaal 3 ha heeft stemrecht in de algemene vergadering van de polder. Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen hun eigendommen groeperen tot deze minimum oppervlakte om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te sturen.
De legger van de in de polder gelegen erven wordt jaarlijks herzien en ligt ter inzage op het kantoor.

In de bestuursvergadering van september maakt het polderbestuur de lijst van stemgerechtigden op overeenkomstig art. 15 van de wet betreffende de polders. Deze lijst ligt gedurende de maand oktober ter inzage op het kantoor van de ontvanger-griffier voor alle belanghebbenden. Zij die niet op de lijst voorkomen, hebben geen recht van stemmen in de loop van het volgende jaar.

Het stemrecht in de algemene vergadering staat beschreven in het huishoudelijk reglement van de polder.

20220316 Huishoudelijk Reglement Polder Vlassenbroek Goedgekeurd Op AV Van 16 Maart 2022
PDF – 205,1 KB 335 downloads

  STEMMEN VIA VOLMACHT:
  Wenst u iemand aan te stellen als volmachtdrager dan kan dit door het volmachtformulier (ingesloten bij de uitnodiging tot de algemene vergadering) tijdig terug te bezorgen aan het secretariaat zodat de volmachtlijst kan worden opgesteld. Belangrijk om te weten:

  • Ieder op een algemene vergadering aanwezige natuurlijke persoon kan slechts drager zijn van één enkele volmacht. Een volmacht dient voor iedere algemene vergadering opnieuw gegeven te worden.
  • De volmacht is enkel geldig als de persoon op de vastgestelde volmachtlijst voorkomt en op vertoon van de identiteitskaart.
  • Afgesproken werd dat de volmachtgever door het geven van een volmacht aan de volmachtdrager afstand doet van het stemrecht.
  • Volmachtgevers die zich aanbieden op de vergadering zullen dus niet worden binnengelaten.
  • Let op: het is mogelijk toch meerdere stemmen te hebben. Iedere afzonderlijk zakelijk recht geeft de mogelijkheid hiervoor stemrecht te verwerven. Gebruikelijke voorbeelden zijn de volledige eigendom (zowel de blote eigendom als het vruchtgebruik) van minimaal 3ha, de volledige eigendom van minimaal 3ha  in onverdeelheid (met huwelijkspartner of met mede-erfgenamen waarbij men als vertegenwoordiger is aangesteld) of een vennootschap met 3ha volledige eigendom waarvan men als vertegenwoordiger is benoemd.