Historiek

Polders bestaan al vele eeuwen en de polderbelasting zelf bestaat al sinds 1183. Bij Polder Vlassenbroek dateert het oudste archiefdocument van het jaar 1796. Het archief zelf heeft al verschillende overstromingen en verhuizingen meegemaakt en is hierdoor in slechte staat. In die tijd was het werkingsgebied 200 hectare groot en viel enkel de Vlassenbroekse polder onder het beheer van Polder Vlassenbroek.

Het doel van het beheer bestond er uit om extra vruchtbaar landbouwland te winnen ten kostte van de Schelde, het zogenaamde ‘polderen’. De landbouwersvereniging bouwde:

  • dijken om de rivier in haar stroom/bedding te houden
  • sluizen om overtollig water te lozen bij eb
  • sloten om de akkers te draineren.

Toen bleek dat het laaggelegen poldergebied steeds grotere debieten hemelwater moest verwerken, stegen de onderhoudskosten. Men besefte dat ook opwaarts inspanningen nodig waren om hemelwater te bufferen, te infiltreren, enz. Het werkingsgebied werd vergroot zodat de volledige gemeente Baasrode een belastingsplichtige zone werd.

Omdat de bebouwde en verharde oppervlakte fors toenam sinds de Jaren ’70 was er nood aan extra waterbeheersingswerken. Twee ingrepen zijn hierbij het vermelden waard. Ten eerste werd in 1979 Pompstation Vlassenbroek gebouwd zodat polder Vlassenbroek ook water kan lozen bij vloed. Ten tweede werd het werkingsgebied voor een tweede keer uitgebreid met delen van Buggenhout, Lebbeke, Sint-Gillis-Dendermonde en Dendermonde om dit bijkomend beheer te bekostigen en stroomgebied-beleid avant la lettre in te voeren.

Tot op vandaag is het gebied een 2000 hectare groot en wordt maar liefst 60 kilometer geklasseerde waterloop onderhouden in een sterk verstedelijkt gebied.

Het oorspronkelijke werkingsgebied van Polder Vlassenbroek van 200 hectare zit ondertussen opnieuw in transitie. Er komt een gecontroleerd overstromingsgebied en een gereduceerd getijdengebied in het kader van het Sigmaplan. Dat betekent concreet dat de intensieve landbouwactiviteiten het sigmagebied verlaten en de Schelde weer extra ruimte krijgt. Het sigmagebied Vlassenbroek moet de regio preventief beschermen tegen fluviaal en pluviaal overstromingsgevaar.

https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/vlassenbroek/