WATERBEHEER

Een goede waterhuishouding in het poldergebied is niet alleen ten gunste van de landbouw, maar ook in het algemeen belang van alle ingelanden. Woningen, bedrijven en industrieën, enz... hebben belang bij een goede waterhuishouding. In bebouwde gebieden wordt het oppervlaktewater opgevangen in riolen, meestal samen met het afvalwater (DWA), en in het beste geval afgevoerd naar een rioolzuiveringsinstallatie. Bij zware neerslag stort het rioolstelsel over in de waterlopen. Hierdoor treden in de ontvangende waterloop hogere piekdebieten op waardoor in vele gevallen ingrijpende onderhoudswerken of verbeteringswerken noodzakelijk zijn om het goed functioneren van de riolering te verzekeren en om zowel het woongebied als de stroomafwaarts gelegen gronden te vrijwaren van wateroverlast of overstroming.

 

PEILBEHEER

Om de waterhuishouding in het poldergebied te beheren, beschikt Polder Vlassenbroek over verschillende mogelijkheden. Naast de visuele controles door het polderpersoneel en polderbestuur zijn ook meetinstrumenten ter beschikking. Alle informatie over het waterpeil (uitgedrukt in meter TAW) is beschikbaar voor iedereen via www.waterinfo.be 

ROOSTERONDERHOUD

Op regelmatige tijdstippen wordt drijfvuil verwijderd, zodat de waterafvoer gegarandeerd blijft. Een reiniging kan ter hoogte van een pompstation machinaal maar op alle andere roosters betreft het handenarbeid door de polderwachters.

KLEPELMAAIEN

Een klepelmaaibeurt kan zowel voor als na een korfmaaibeurt worden uitgevoerd. Vooraf aan een korfmaaibeurt heeft als voordeel dat de machinist van de korfmaaier een beter overzicht houdt van de werken. Na een korfmaaibeurt heeft als voordeel dat de gedeponeerde maaispecie kan worden verkleind.

KORFMAAIEN

Het jaarlijks maaien/reiten van de waterlopen is van essentieel belang om het bufferend en afvoerend vermogen intact te houden. Bij het maaien worden de taluds en de bodem van de waterloop gereinigd door een kraan met reitmand. Door één enkele beweging van de machine wordt de waterloop over haar volledig profiel gemaaid vanaf de tegenoverliggende oever tot aan de nabijgelegen oever en wordt het maaisel opgevangen in een metalen reitmand. De maaispecie wordt daarna binnen de vijfmeterstrook gelegd.

RUIMINGSWERKEN

Naast de jaarlijkse maaiwerken worden ook ruimingswerken uitgevoerd. Na verloop van tijd vormt er zich immers een sliblaag op de bodem van de waterloop, als gevolg van het rotten van plantenresten en het afbrokkelen van de oevers. Om wateroverlast te vermijden worden regelmatig slibruimingen uitgevoerd.

OEVERVERSTERKINGEN

Indien de oevers van de waterlopen zodanig zijn afgebrokkeld dat het de waterdoorstroming verhindert, wordt overgegaan tot oeverherstel. De waterloop wordt dan in zijn oorspronkelijke toestand hersteld en verstevigd met schanskorven of palen en planken.

De primaire taak van een polder is het uitvoeren van de werken ter ontwatering van het oppervlaktewater. Concreet vertaalt zich dat in volgende werkzaamheden:

  • regelen van het waterpeil zodat voor iedere grondbestemming een zo gunstig mogelijk waterregime bekomen wordt;
  • onderhoud, instandhouding en verbetering van het waterlopenstelsel en de bijbehorende kunstwerken zoals stuwen, pompinstallaties, roosters, duikers, … ;
  • bestrijding van planten- en dierenexoten langs de waterlopen, bv. reuzenberenklauw, grote waternavel, muskusratten, … ;
  • berging van het neerslagwater (RWA) en afvoer van het overtollige oppervlaktewater ter voorkoming van overstromingen.