TAKENPAKKET

Wat doet Polder Vlassenbroek?

De polder beheert het lokaal systeem voor hemelwater (RWA) en gebruikt hiervoor een netwerk van onbevaarbare waterlopen en kunstwerken. Het algemeen doel is de waterveiligheid en het algemeen belang van alles en iedereen in het poldergebied maximaal te waarborgen.  

Bij hevige en/of langdurige neerslag is het van belang dat hemelwater kan worden geloosd in de Schelde. Dat kan bij laagtij via een uitwateringssluis maar bij hoogtij wordt overtollig hemelwater overgepompt. 

Bij lange perioden van droogte zal de polder het hemelwater maximaal proberen bufferen via peilbeheer en stuwinstallaties.

Meer informatie over het peilbeheer kan u nalezen onder waterbeheer.

Concreet eist het Decreet Integraal Waterbeheer het volgende van de polder:

  • bescherming, verbetering en herstel van oppervlakte- en grondwaterlichamen
  • voorkomen en verminderen van verontreiniging van oppervlakte- en grondwater
  • duurzaam beheer van de watervoorraden
  • verbeteren en herstellen van watergebonden ecosystemen
  • voorkomen van de verdere achteruitgang van waterrijke gebieden
  • terugdringen van landerosie
  • werken aan een evenwicht tussen de diverse watergebonden functies
  • mensen bewustmaken en betrekken bij het watersysteem