POLDERBELASTING

Het heffen van belastingen geldt als één van de meest kenmerkende bevoegdheden die aan de polders en wateringen door de wet zijn toegekend. Ze zijn echter slechts te rechtvaardigen voor zover zij worden aangewend om de noodzakelijke werken te bekostigen.

De polderbelasting/het geschot, wat is dat?

De geschotten zijn directe belastingen en worden geheven ten behoeve van de polder/watering om haar algemene doelstelling die van openbaar belang is, te verwezenlijken. De betaling van de belasting kan bijgevolg door de belastingplichtige niet aanzien worden als een tegenprestatie voor de werken uitgevoerd door de polder/watering. De belastingen worden over alle ingelanden omgeslagen in verhouding tot de oppervlakte van de percelen waarvan zij eigenaar zijn of het genot hebben krachtens een zakelijk recht.

De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Nadat de deputatie van het betreffende provinciebestuur de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het Bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven. De ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de geschotten te innen. Voor de invordering en vervolging heeft de ontvanger-griffier dezelfde prerogatieven als deze voor de inning van de belastingen ten behoeve van de Staat.

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de ingelande volgens de eigendomstoestand op 1 januari van het belastingjaar. Indien de verkoopsakte na deze datum is verleden, dan is de belasting dus nog verschuldigd. Met ingelande wordt bedoeld de eigenaar of mede-eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter of houder van een recht van opstal van een eigendom gelegen binnen het gebied van Polder Vlassenbroek . Indien er meerdere mede-eigenaars zijn van een perceel dan staat het de polder vrij om de belasting te richten aan één van de eigenaars. Alle percelen, ongeacht hun aard of bestemming, bebouwd of onbebouwd, zijn aan de belasting onderhevig. Alleen de oppervlakte is relevant voor het heffen van de belasting: zoveel euro per hectare, met dien verstande dat op de kleine percelen een minimum aanslag geheven wordt.

Bezwaren tegen de aanslag dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet bij de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Dit bezwaar is niet opschortend.

Waarvoor moet ik polderbelasting betalen?

De polderbelasting wordt hoofdzakelijk geheven ter financiering van de onderhouds- en beschermingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, evenals voor het dagelijks bestuur en de dagelijkse (administratieve) werking van de polder. Voor meer informatie over de werkzaamheden die de polder uitvoert, neem zeker een kijkje op takenpakket en waterbeheer.

Hoeveel bedraagt het geschot?

Elk jaar wordt door de algemene vergadering de aanslagvoet vastgesteld. Het geschot goedgekeurd op de algemene vergadering van 15/03/2023 bedraagt 22 euro/hectare, met een minimumaanslag van 11 euro per ingelande. De polderbelasting wordt doorgaans in de maand november verstuurd. De polderbelasting met aanslagjaar 2023 werd op 29 september 2023 verstuurd per post. De termijn voor het betalen van de aanslag bedraagt twee maanden. Daarna worden een eerste en een tweede aanmaning met herinneringskosten gestuurd. Blijft de belastingplichtige in gebreke, dan volgt de dwanguitvoering met de gerechtsdeurwaarder.