Bent u eigenaar langs een waterloop? Woont u langs een waterloop? Bewerkt u gronden langs een waterloop? Hebt u plannen om te bouwen langs een waterloop? Indien u op één of meerdere vragen ‘ja’ hebt geantwoord, dan zijn er een aantal wettelijke regels waaraan u zich dient te houden. Met waterlopen bedoelen we hier de zogenaamde ingeschreven of geklasseerde waterlopen. Dit zijn alle waterlopen die zijn opgenomen in de Digitale Atlas van de onbevaarbare waterlopen. De geklasseerde waterlopen zijn raadpleegbaar via https://www.waterinfo.be/digitaleatlas of via https://www.vmm.be/data/vlaamse-hydrografische-atlas 

ERFDIENSTBAARHEIDSZONE

Jaarlijks voert Polder Vlassenbroek bij het vrijkomen van de erfdienstbare strook naast de waterloop (na het binnenhalen van de oogst) een onderhoud uit aan zijn waterlopen. Hierdoor zorgt de polder ervoor dat het water vlot kan doorstromen via de waterlopen. Om dit onderhoud aan de waterlopen te kunnen uitvoeren, vragen we aan de aangelanden die langs een waterloop wonen om de geldende afstandsregels te respecteren.

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/wonen-langs-een-waterloop.html 

Brochure Wonen Langs Een Waterloop
PDF – 22,2 MB 656 downloads

EENMETERSTROOK

Het Decreet Integraal Waterbeleid van 2003 bepaalt dat er geen grondbewerkingen mogen plaatsvinden in een zone van één meter vanaf de taludinsteek van de waterloop. Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen ontstaat een zogenaamde ‘teeltvrije zone’ van één meter naast de waterloop. De éénmeterstrook is belangrijk voor het vasthouden en beschermen van de oever. Daarnaast is het de eerste stap om afspoeling van vruchtbare bodem richting de waterloop te vermijden. Ook weides langs waterlopen moeten worden afgesloten. De afsluiting komt op 0,75 tot 1 meter van de taludinsteek, om trappelschade aan de oevers te vermijden.

 

VIJFMETERSTROOK

De polder heeft een vrije doorgang van vijf meter breed nodig om het onderhoud aan de waterloop vlot te kunnen uitvoeren. Deze onderhoudszone is een zone van vijf meter, te rekenen vanaf de taludinsteek van de waterloop. De zone moet aan beide kanten van de waterloop over haar volledige lengte en breedte permanent volledig vrij zijn van elke bebouwing, beplantingen, hoogstammige bomen of eender welk object dat het periodiek onderhoud van de waterloop zou kunnen bemoeilijken of verhinderen. Eventuele verhardingen moeten voldoende draagkrachtig zijn opdat deze geen schade ondervinden van de passage van de machines. De vijfmeterstrook dient eveneens voor het deponeren van de opgehaalde maai- en ruimspecie. Het achterlaten van deze organische resten geeft geen recht op schadevergoeding.

Bovenstaande draagt bij tot een betere waterkwaliteit en een betere oeverstabiliteit en garandeert een vlot onderhoud van de waterloop zodat de doorstroom van het oppervlaktewater te allen tijde verzekerd blijft.

HEMELWATERVERORDENING - DE WATERTOETS 

Meer en meer grondoppervlakte wordt ondoorlaatbaar verhard bij de realisatie van bouwprojecten en regelmatig worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast en droogte. Deze en andere factoren maken het beheersen van het watersysteem steeds uitdagender. Hiermee omgaan is een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap en niet alleen van onze polder.

Wel geeft de polder advies aan de vergunningverlenende overheid voor projecten met nadelige effecten op de waterhuishouding. Om de nadelige effecten op het watersysteem in te schatten en te laten compenseren werd de watertoets ontwikkeld. Met dit instrument wordt extra aandacht geëist voor een gescheiden rioleringsstelsels, buffering - hergebruik en infiltratie van hemelwater, maximale onthardingen, ...

Indien binnen het project een ingreep voorzien is aan de bedding van de waterloop, is hiervoor een gunstig advies of een aparte machtiging van de waterloopbeheerder noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lozingspunt of een overwelving aan een onbevaarbare waterloop.

zie ook https://omgeving.vlaanderen.be/hemelwater-verordening 

Het aanvraagformulier voor een machtiging voor werken langs een onbevaarbare waterloop in het werkingsgebied van Polder Vlassenbroek kan je hieronder downloaden.

 

Aanvraagformulier Machtigingen Polder Vlassenbroek Blanco
PDF – 153,3 KB 618 downloads

POLDERWETGEVING

LINKS

 

Vereniging voor Polders en Wateringen (VVPW)

Als koepelorganisatie behartigt de VVPW de belangen van alle Vlaamse polders en wateringen, waaronder ook de Polder Vlassenbroek.

https://www.vvpw.be

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. De VVPW is één van organisaties van het integraal waterbeleid in Vlaanderen die in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid vertegenwoordigd zijn.

https://www.integraalwaterbeleid.be

Dienst waterlopen - Provincie Oost-Vlaanderen

Buiten het ambtsgebied van de Oost-Vlaamse polders is de bevoegde waterbeheerder voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie de dienst waterlopen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen.html 

Waterinfo.be

Waterinfo.be toont alle waterstanden en overstromingsvoorspellingen van de Vlaamse waterbeheerders. De website biedt je ook informatie over neerslag en droogte, getijden en risicokaarten voor overstromingen.

https://www.waterinfo.be