Ingelande: elke eigenaar, mede-eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, etc. van grond, water en/of gebouwen (= houder van zakelijk recht) die gelegen is binnen het ambtsgebied van een polder.

 

Stemgerechtigde: (= stemgerechtigde ingelande) elke ingelande die houder is van een zakelijk recht waarvan het genot verbonden is van één of meer in het gebied van de polder gelegen erven, op voorwaarde dat deze één of meer erven een bepaalde totale oppervlakte hebben. In de Polder Vlassenbroek dient deze oppervlakte minstens drie hectare te bedragen. Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben kunnen hun eigendommen groeperen tot het minimum van drie hectare, om gezamenlijk een afgevaardigde naar de Algemene Vergadering te sturen.

 

Geschotten: (= polderbelasting) directe belastingen die worden geheven ten behoeve van de polder om de kosten verbonden aan het waterbeheer te financieren. De term ‘geschot’ komt van ‘schieten’, wat in vroegere tijden het betalen van belastingen betekende.

 

Gezworene: verkozen bestuurslid van een polder.

 

Dijkgraaf: voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van een polder.

 

Adjunct-dijkgraaf: ondervoorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur van een polder.

 

Ontvanger-griffier: personeelslid - secretaris van het bestuur, coördineert de algemene werking van een polder.

 

Polderwachter: personeelslid - toezichthouder op de werken, regelt de praktische uitvoering van de werken die door de polder worden uitgevoerd en bedient de verschillende kunstwerken zoals stuwen, roosters en pompstations binnen de polder.

 

TAW: De Tweede Algemene Waterpassing is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Het referentiepunt of nulpunt hierbij is het gemiddeld zeeniveau bij laagwaterpeil te Oostende. Zeenniveau is dan nul meter TAW. Ter vergelijking de Scheldedijk te Vlassenbroek zijn gebouwd tot een hoogte van +/- 8m TAW.

 

Schanskorf: Een schanskorf of steenkorf is een metalen draadkorf die met steenachtige materialen gevuld wordt. In de waterbouwkunde worden deze korven gebruik om oevers mee te verstevigen en beschermen.

 

RWA: Regenwaterafvoer of ook hemelwaterafvoer (HWA). Alle afvoerleidingen waarmee neerslag wordt afgevoerd.

 

DWA Met droogweerafvoer bedoelen we de inhoud van een riolering bij droog weer. In tegenstelling tot RWA (regenweerafvoer) is DWA sterk geconcentreerd afvalwater.

 

Kwel: Kwel is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. Ter hoogte van Baasrode komt heel wat kwel voor.